ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πάππου αρ. 26, με ΑΦΜ 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4 WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ. 6 με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Καθημερινές στιγμές γεμάτες απόλαυση» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.barillamastersofpasta.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως ενός (1) νικητή κάθε εβδομάδα και ενός (1) μεγάλου νικητή στη λήξη του Διαγωνισμού.
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, www.barillamastersofpasta.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Barilla Hellas, 4 Wise Monkeys, Care Direct Α.Ε., CK Intergrated Solution M. IKE & Print Fair ΕΠΕ, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τις εβδομαδιαίες κληρώσεις ορίζεται από την 14/09/2020 και ώρα Ελλάδος 13:00 («Έναρξη Διαγωνισμού») μέχρι και την 22/01/2021 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τo μεγάλο δώρο – ένα (1) Ψυγείο Ντουλάπα LG με Instaview Door-in-Door– ορίζεται από την 14/09/2020 (και ώρα Ελλάδος 13:01, «Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 04/02/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59, «Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν/παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.barillamastersofpasta.gr.
4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω. Ο Διαγωνισμός αφορά τις ειδικές συσκευασίες ζυμαρικών Barilla, που φέρουν την ειδική ένδειξη «Καθημερινές στιγμές γεμάτες απόλαυση - ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» καλούμενα στο παρόν «τα Προϊόντα». Οι συσκευασίες που εμπεριέχουν τον κωδικό που αφορά στην κλήρωση και οι οποίες φέρουν ταυτόχρονα την ειδική σήμανση «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Καθημερινές στιγμές γεμάτες απόλαυση» είναι οι κάτωθι: BARILLA SPAGHETTINI No3 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA SPAGHETTI No5 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA SPAGHETTONI No7 (διπλή και τριπλή συσκευασία)
BARILLA PENNE RIGATE (διπλή συσκευασία)
BARILLA FARFALLE (διπλή συσκευασία)
BARILLA INTEGRALE SPAGHETTI No5 (μονή και διπλή συσκευασία)
BARILLA INTEGRALE PENNE RIGATE (μονή συσκευασία)
BARILLA TORTELLINI ΜΕ ΤΥΡΙΑ 250gr (μονή συσκευασία)


4.2. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κωδικό που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για την κλήρωση για ένα (1) από τα Δώρα που ορίζονται στο άρθρο 6 κατωτέρω. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα κάθε Δευτέρα 9.30 π.μ. – 12.30 π.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

4.3. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στη σελίδα του Διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και τον κωδικό που βρίσκεται στη συσκευασία.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η καταχώρισή του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμεί να καταχωρήσει επιπλέον κωδικούς.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία εγγραφής.

4.6. Οι κωδικοί κάθε εβδομάδας ισχύουν μόνον για την τρέχουσα εβδομάδα και δεν αποτελούν συμμετοχή για τις επόμενες. Ο ίδιος χρήστης θα πρέπει να εισάγει νέο κωδικό την επόμενη εβδομάδα αν επιθυμεί να συμμετέχει στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση. Με τον όρο εβδομάδα, για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, νοείται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Παρασκευής, έως τις 24:00 της επόμενης Πέμπτης.

4.7. Όλοι οι κωδικοί από τον ίδιο χρήστη θα προσμετρώνται και ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις και για τη μεγάλη κλήρωση του ενός (1) Ψυγείου Ντουλάπα LG με Instaview Door-in-Door που θα πραγματοποιηθεί στις 05/02/2021.

4.8. Ο νικητής του εβδομαδιαίου δώρου δεν αποκλείεται από το ίδιο δώρο της επόμενης εβδομάδας και κατά συνέπεια, εφόσον καταχωρήσει νέο κωδικό θα μπορεί να συμμετέχει εκ νέου στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση.

4.9. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μπορεί να προμηθευτεί ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1. του παρόντος.

4.10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 του παρόντος, ή μετά την τυχόν παράταση ή συντόμευση λήξης του Διαγωνισμού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, η χρήση κωδικών που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.
5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας ανάδειξης του κάθε νικητή. Κάθε κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 5 επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») μία για κάθε δώρο, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.
Η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία συμβολαιογράφου.
Οι κληρώσεις για τα εβδομαδιαία δώρα θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Παρασκευή 25/09/2020
• Παρασκευή 02/10/2020
• Παρασκευή 09/10/2020
• Παρασκευή 16/10/2020
• Παρασκευή 23/10/2020
• Παρασκευή 30/10/2020
• Παρασκευή 06/11/2020
• Παρασκευή 13/11/2020
• Παρασκευή 20/11/2020
• Παρασκευή 27/11/2020
• Παρασκευή 04/12/2020
• Παρασκευή 11/12/2020
• Παρασκευή 18/12/2020
• Παρασκευή 08/01/2021
• Παρασκευή 15/01/2021
• Δευτέρα 25/01/2021

Από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές 25/12/2020 και 01/01/2021. Όλοι οι χρήστες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους την περίοδο από 18/12/2020 έως και 07/01/2021 θα συμπεριληφθούν αθροιστικά στην κλήρωση της Παρασκευής 08/01/2021 για την ανάδειξη τριών (3) νικητών.
Η τελευταία εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/01/2021 και θα περιλαμβάνει τις συμμετοχές από 15/01/2021 έως και 22/01/2020 στις 24:00.

5.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική τους ανακοίνωση στον ιστότοπο www.barillamastersofpasta.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας στο www.barillamastersofpasta.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω, 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Ο κάθε νικητής της Κλήρωσης θα πρέπει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική (μέσω e-mail ή τηλεφώνου) να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, ο νικητής θα χάνει το δώρο του και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.
Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον πέντε (5) επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

6.1. Μεγάλο Δώρο Διαγωνισμού:
Ένας (1) νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει ένα (1) Ψυγείο Ντουλάπα LG με Instaview Door-in-Door, με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Τύπος Ψύξης: Full No Frost
• Ενεργειακή Κλάση: A++
• Μικτή Χωρητικότητα (lt): 668
• Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη): 196
• Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση): 405


6.2. Εβδομαδιαία Δώρα του Διαγωνισμού:
Τo δώρο του Διαγωνισμού για κάθε μία από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις είναι το ακόλουθο:
Ένας (1) νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει μία (1) κουζινομηχανή Kenwood KVC3100S Chef, εννέα (9) ταχυτήτων με ισχύ χιλίων (1000) Watt, χωρητικότητα μπολ 4,6 lt.
6.3. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα Δώρα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα.
6.4. Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό́ αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού́ των τελικών νικητών, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στο site του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα δώρα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.
7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους, στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 96 ώρες από την αποστολή του ως άνω email, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε ελάχιστα επιπλέον απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στη σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) ή/και στην ιστοσελίδα www.barillamastersofpasta.gr

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα ή για οποιαδήποτε βλάβη / φθορά / ατύχημα προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή / παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Η εταιρεία «CARE DIRECT ΑΕ» θα αναλάβει την αποστολή των δώρων στους νικητές. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η αποστολή του Μεγάλου Δώρου του Διαγωνισμού (Ψυγείο Ντουλάπα LG) στον τυχερό νικητή, θα γίνει από την εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», στην οποία (εταιρεία) ανήκει το δίκτυο καταστημάτων «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ».

7.6. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την ενημέρωση τους από τη Διαφημιστική εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας με την τελευταία. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια (ή ο συνεργάτης αυτής) δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 31/03/2021 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο χάνεται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και τον Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του Διαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.barillamastersofpasta.gr/. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.